Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73675
(111)  Číslo ochrannej známky  175126 
(151)  Dátum zápisu  28.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73675 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Koža a imitácia kože, výrobky z týchto materiálov nezaradené do iných tried; zvieracie surové kože; kufre a cestovné batožiny; dáždniky, slnečníky a chodecké palice; biče, postroje, sedlá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AVIA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  American Sporting Goods Corporation; 101 Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, CA 92656; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 9/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.01.2013 1/2013 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
 
POZ 73675
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73675
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 08.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.03.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.03.1995 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.03.1995 Typ Platba
5 Plná moc 18.04.1995 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.05.1995 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.05.1995 Typ Odoslané
8 Avízo o platbe 25.05.1995 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 29.05.1995 Typ Interné listy
10 Osvedčenie Typ Doručené
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.10.1996 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
13 pokyn na zápis prevodu 29.04.1998 Typ Interné listy
14 dodatok k osvedčeniu OZ 16.09.1998 Typ Odoslané
15 Žiadosť o opravu 24.09.1998 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 29.09.1998 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zmenu adresy 03.03.1999 Typ Doručené
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
19 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.10.1999 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 08.12.1999 Typ Doručené
21 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 15.12.1999 Typ Interné listy
22 dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2000 Typ Odoslané
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.02.2002 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.02.2002 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
26 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.10.2012 Typ Platba
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.10.2012 Typ Platba
28 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.10.2012 Typ Doručené
28a Plná moc 22.10.2012 Typ Doručené
29 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2012 Typ Doručené
30 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
POZ 73675
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa AVIA GROUP INTERNATIONAL, INC.
AMERICAN SPORTING GOODS CORPORATION
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.11.2012 American Sporting Goods Corporation AMERICAN SPORTING GOODS CORPORATION
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku