Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73664
(111)  Číslo ochrannej známky  178689 
(151)  Dátum zápisu  24.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73664 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické vodiče, káble, vypínače, elektroinštalačný materiál všetkých druhov, komponenty bleskozvodov, elektrické rozvádzače, komponenty interiérovej a exteriérovej elektroinštalácie.
11 - Žiarovky, žiarivky, svetelné zdroje a sústavy, svietidlá, osvetľovacie telesá, interiérové komponenty a výrobky spotrebného priemyslu na osvetlenie.
35 - Poradenská činnosť v oblasti obchodu, kancelária zaoberajúca sa dovozom a vývozom tovaru.
36 - Sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností, lízing - financovanie kúpy na splátky, kapitálové investície. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.11, 24.15.01, 24.15.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným; Rastislavova 7, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Cicholes Štefan, Ing.; Hraničná 20, 040 17 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  714619 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  25. 06. 1999 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; CZ; HU; PL; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 8/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 2/1998 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.05.2003 5/2003 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
 
POZ 73664
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73664
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.05.1994 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.06.1994 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 11.07.1994 Typ Doručené
4 Avízo o platbe 11.07.1994 Typ Doručené
5 Doklad o podniku/podnikateľovi 11.07.1994 Typ Doručené
6 F0021 Poplatok 26.07.1994 Typ Platba
7 Spis Praha Typ Doručené
8 p.na vystavenie DoPP 31.10.1994 Typ Interné listy
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.03.1997 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 07.05.1997 Typ Doručené
11 výsledok rešerše 15.05.1997 Typ Interné listy
12 F0021 Poplatok 14.05.1997 Typ Platba
13 pokyn na zverejnenie POZ 15.05.1997 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
15 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.11.1998 Typ Doručené
16 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 12.11.1998 Typ Platba
17 Žiad. do OMPI o MZ Typ Odoslané
18 vyžiadanie poplatku v CHF 23.04.1999 Typ Odoslané
19 Avízo o platbe CHF 17.06.1999 Typ Doručené
20 sprievodný list do OMPI 17.06.1999 Typ Odoslané
21 Notifikácia z OMPI 26.07.1999 Typ Doručené
22 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
23 dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.1999 Typ Odoslané
24 Odmietnutie MOZ 08.06.2000 Typ Doručené
25 Odmietnutie MOZ 24.07.2000 Typ Doručené
26 Rozhodnutie k MOZ 16.07.2001 Typ Doručené
27 Rozhodnutie k MOZ 08.07.2002 Typ Doručené
28 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.07.2002 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku 17.12.2002 Typ Odoslané
30 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 17.12.2002 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2003 Typ Doručené
32 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2003 Typ Platba
33 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.01.2003 Typ Platba
34 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.02.2003 Typ Doručené
35 dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
36 Rozhodnutie k MOZ 28.12.2004 Typ Doručené
37 Notifikácia z OMPI 10.08.2009 Typ Doručené
38 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.08.2012 Typ Doručené
38a Plná moc 31.08.2012 Typ Doručené
39 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.09.2012 Typ Odoslané
40 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2012 Typ Platba
41 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 27.09.2012 Typ Platba
42 Notifikácia z OMPI 08.10.2012 Typ Doručené
43 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
POZ 73664
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.02.2003 KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným KONEX, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku