Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73593
(111)  Číslo ochrannej známky  175023 
(151)  Dátum zápisu  23.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73593 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (12,35,37) Pretekárske, cestovné, turistické a horské bicykle, súčiastky, výstroje a doplnky k týmto bicyklom, najmä rámy bicyklov, sedadlá, nosiče sedadiel, riadidlá, stredy bicyklov, brzdy gumové a z iných materiálov, marketing, servisná činnosť k uvedeným výrobkom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.10, 26.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OLPRAN, spol. s r. o.; Libušina 526/101, 772 11 Olomouc, Chválkovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  LABUDÍK Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 9/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 07.09.2006 9/2006 QB3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2012 12/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 7008994 1 OLPRAN - SLOVENSKO, s. r. o. nevýlučná 24.07.2006 platná
 
POZ 73593
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73593
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 04.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.02.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.03.1995 Typ Doručené
4 Žiadosť o zmenu adresy 14.03.1995 Typ Doručené
5 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.1995 Typ Platba
6 pokyn na zverejnenie POZ 11.04.1995 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.09.2002 Typ Doručené
8a Avízo o platbe 16.09.2002 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2002 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 18.07.2006 Typ Doručené
11a Licenčná zmluva 18.07.2006 Typ Doručené
12 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 20.07.2006 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 03.08.2006 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2012 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2012 Typ Platba
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2012 Typ Doručené
16a Doklad o podniku/podnikateľovi 17.09.2012 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.09.2012 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
POZ 73593
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.10.2012 OLPRAN, spol. s r. o. OLPRAN, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku