Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73587
(111)  Číslo ochrannej známky  175388 
(151)  Dátum zápisu  15.08.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73587 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.11.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (36,42) Správa a predaj nehnuteľností a poradenstvo v tejto oblasti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DUDA SVD a.s. 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DUDA SVD a.s.; Wuchterlova 337/20, 160 00 Praha 6; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.11.1995 11/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.01.2013 1/2013 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2016 7/2016 TC3M
6 Zmeny vo vyjadrení ochrannej známky 03.10.2016 10/2016 XB3M
 
POZ 73587
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73587
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 03.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.01.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.02.1995 Typ Doručené
4 Plná moc 27.02.1995 Typ Doručené
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.03.1995 Typ Odoslané
7 Plná moc 25.04.1995 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
9 Osvedčenie Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.12.2001 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.01.2002 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.09.2012 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.09.2012 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2012 Typ Platba
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.09.2012 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2016 Typ Platba
19 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 05.04.2016 Typ Doručené
19a Výpis z obchodného registra 05.04.2016 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2016 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.06.2016 Typ Doručené
22 21 Pop. za Žiadosť o zm. v OZ 26.07.2016 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
POZ 73587
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.11.2012 DUDA SVD spol. s r. o. DUDA SVD spol. s r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.05.2016 DUDA SVD a.s. DUDA SVD spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku