Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73568
(111)  Číslo ochrannej známky  177607 
(151)  Dátum zápisu  17.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73568 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Prenájom automobilov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 26.11.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vanguard Trademark Holdings USA LLC, a Delaware limited liability company; 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 5/1997 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2003 6/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 6/2003 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2007 7/2007 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2007 7/2007 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2007 7/2007 PC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.08.2012 8/2012 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 8/2012 ND3M
9 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 73568
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2003 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.03.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.03.2003 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2007 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2007 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2007 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.04.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.04.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.04.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73568
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
vyžiadanie poplatku Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku Typ Odoslané
Spis Praha 03.12.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.02.1995 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 30.06.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty 07.12.1995 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.12.1995 Typ Doručené
Prevzatie zastúpenia 22.12.1995 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.12.1995 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu 22.12.1995 Typ Doručené
Plná moc 11.01.1996 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 02.10.1996 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.10.1996 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.10.1996 Typ Doručené
Doklad 21.11.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 17.02.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.11.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.11.2002 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 24.02.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 24.02.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 24.02.2003 Typ Odoslané
odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu zápisu zástupcu OZ 24.02.2003 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2003 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.03.2003 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.03.2003 Typ Platba
Plná moc 04.04.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2003 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 19.01.2004 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 19.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.03.2007 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.03.2007 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.03.2007 Typ Doručené
Plná moc 05.04.2007 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2007 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2007 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 12.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.04.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2012 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.04.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 09.12.2022 Typ Odoslané
POZ 73568
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.04.2003 National Car Rental System Inc. National Car Rental System, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.04.2003 Suchoňová Katarína, JUDr. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
3 Prevod majiteľa 07.05.2007 National Car Rental System LLC, a Delaware limited liability company National Car Rental System Inc.
4 Prevod majiteľa 07.05.2007 Vanguard Trademark Holdings S.á r.l., a private limited company organized and existing under the laws of Luxembourg National Car Rental System LLC, a Delaware limited liability company
5 Prevod majiteľa 07.05.2007 Vanguard Trademark Holdings USA LLC, a Delaware limited liability company Vanguard Trademark Holdings S.á r.l., a private limited company organized and existing under the laws of Luxembourg
6 Zápis alebo zmena zástupcu 07.05.2007 ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr. Suchoňová Katarína, JUDr.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.06.2012 Vanguard Trademark Holdings USA LLC, a Delaware limited liability company Vanguard Trademark Holdings USA LLC, a Delaware limited liability company
8 Zápis alebo zmena zástupcu 08.06.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku