Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73537
(111)  Číslo ochrannej známky  178832 
(151)  Dátum zápisu  18.12.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73537 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Zariadenia a prístroje na čistenie vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AQUA GUARD 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AB Electrolux; S-105 45 Stockholm; SE 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1997 9/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.1998 3/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 73537
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.05.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2012 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73537
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Spis Praha 02.12.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.10.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.11.1996 Typ Doručené
výsledok rešerše 05.06.1997 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.06.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.01.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.05.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.05.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.11.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2022 Typ Odoslané
POZ 73537
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku