Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 735-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  204823 
(151)  Dátum zápisu  15.12.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  735-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje a obrábacie stroje, motory, elektrotechnické výrobky pre priemysel a domácnosti, najmä rotačné spotrebiče, ako sú univerzálne a špeciálne kuchynské spotrebiče (elektrické mlynčeky na kávu, šľahače, miesiče cesta, lisy na ovocie, odšťavovače, sušičky ovocia, krájače, brúsky na nože, mixéry, rezačky mäsa, strúhače, strojčeky na zmrzlinu, škrabky zemiakov), spotrebiče na upratovanie (elektrické vysávače prachu, vysávače prachu z priestoru za mokra, leštiče parkiet, šampónovače, klopače, drôtikovače).
09 - Spotrebiče na elektrickú tepelnú úpravu (elektrické žehličky všetkých druhov, mangle, ondulačné spotrebiče).
11 - Všetky tepelné spotrebiče na princípe priameho a nepriameho kúrenia (elektrické variče, ohrievače vody, teplomety, infražiariče, grily, rúry, zariadenia na pečenie, ohrievače vzduchu, elektrické pece, klimatizátory, telesá na ohrev rôznych kúpeľov, vysúšače vlasov).
21 - Elektrické zubné kefky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HP TRONIC-prodejny elektro a.s.; Kútíky 637, 760 01 Zlín - Prštné; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  07.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.03.2004 03/2004 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.08.2016 08/2016 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.08.2016 08/2016 PC3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.08.2016 08/2016 QB3M
7 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33197720 1 ETA a. s. výlučná 15.06.2016 neplatná
 
POZ 735-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 735-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.03.2001 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.03.2001 Typ Doručené
1b Plná moc 07.03.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.03.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 25.02.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 25.02.2002 Typ Interné listy
5 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.08.2002 Typ Doručené
6 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 13.08.2002 Typ Platba
7 výzva na doplnenie podania námietok 05.09.2002 Typ Odoslané
8 Plná moc 17.09.2002 Typ Doručené
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 01.10.2002 Typ Odoslané
10 Vyjadrenie k námietkam 31.10.2002 Typ Doručené
11 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 23.10.2003 Typ Odoslané
12 pokyn na zápis po zverejnení 08.12.2003 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.01.2004 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.01.2010 Typ Doručené
14a Plná moc 12.01.2010 Typ Doručené
15 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 20.01.2010 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2010 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.02.2011 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.03.2011 Typ Odoslané
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.03.2011 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Typ Odoslané
21 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.02.2015 Typ Doručené
21a Doklad 09.02.2015 Typ Doručené
21b Plná moc 09.02.2015 Typ Doručené
21c Doklad o prevode 09.02.2015 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 13.02.2015 Typ Doručené
22a Licenčná zmluva 13.02.2015 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku 24.03.2015 Typ Odoslané
24 vyžiadanie poplatku 24.03.2015 Typ Odoslané
25 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 02.04.2015 Typ Platba
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2015 Typ Platba
27 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 10.04.2015 Typ Odoslané
28 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.04.2015 Typ Platba
29 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.04.2015 Typ Platba
30 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2015 Typ Doručené
31 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 13.05.2015 Typ Odoslané
32 Odpoveď na správu úradu 02.06.2015 Typ Doručené
33 všeobecný referátnik 18.06.2015 Typ Odoslané
34 Odpoveď na správu úradu 25.06.2015 Typ Doručené
35 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 24.07.2015 Typ Odoslané
36 Odpoveď na správu úradu 22.09.2015 Typ Doručené
37 Odpoveď na správu úradu 24.09.2015 Typ Doručené
38 vyžiadanie poplatku 21.10.2015 Typ Odoslané
39 Žiadosť inde neuvedená 02.11.2015 Typ Doručené
40 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 01.12.2015 Typ Odoslané
41 36 Poplatok 01.12.2015 Typ Platba
42 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 17.12.2015 Typ Odoslané
43 Žiadosť o zápis prevodu 18.12.2015 Typ Doručené
44 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 14.03.2016 Typ Odoslané
45 Žiadosť o zápis prevodu 25.04.2016 Typ Doručené
45a Plná moc 25.04.2016 Typ Doručené
45b Plná moc 25.04.2016 Typ Doručené
46 vyžiadanie poplatku 23.05.2016 Typ Odoslané
47 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.06.2016 Typ Platba
48 dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
49 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 23.08.2016 Typ Odoslané
50 rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 23.08.2016 Typ Odoslané
51 vnútrospisový list 21.09.2016 Typ Interné listy
52 vnútrospisový list 21.09.2016 Typ Interné listy
53 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.07.2020 Typ Doručené
POZ 735-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.01.2010 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing. LABUDÍK Miroslav, Ing.
2 Prevod majiteľa 15.06.2016 ETA SPOTŘEBIČE HLINSKO a.s. ETA, a. s.
3 Prevod majiteľa 15.06.2016 HP TRONIC-prodejny elektro a.s. ETA SPOTŘEBIČE HLINSKO a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 15.06.2016 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku