Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73498
(111)  Číslo ochrannej známky  174205 
(151)  Dátum zápisu  24.04.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73498 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.07.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Výroba betónových prvkov, dlaždíc, prefabrikátov, silikátových a oceľových konštrukcií vrátane ich dopravy, montáže, zabudovania, vedľajšia stavebná činnosť vrátane výroby stavebných tovarov.
37 - Výroba betónových prvkov, dlaždíc, prefabrikátov, silikátových a oceľových konštrukcií vrátane ich dopravy, montáže, zabudovania, vedľajšia stavebná činnosť vrátane výroby stavebných tovarov.
39 - Výroba betónových prvkov, dlaždíc, prefabrikátov, silikátových a oceľových konštrukcií vrátane ich dopravy, montáže, zabudovania, vedľajšia stavebná činnosť vrátane výroby stavebných tovarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PREMAC, spol. s r. o.; Stará Vajnorská cesta 25, 832 17 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LG Legal, s.r.o.; Seberíniho 9, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.07.1995 7/1995 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.09.2003 9/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 11.09.2003 9/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.11.2013 11/2013 ND3M
 
POZ 73498
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 14.02.2003 6 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2003 200,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 06.06.2013 266,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73498
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Vyjadrenie označenia Typ Doručené
Plná moc 18.07.1994 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 17.02.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 23.02.1995 Typ Interné listy
Plná moc 15.01.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 15.01.2003 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 17.02.2003 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 18.02.2003 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 06.05.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.07.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 25.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 29.05.2013 Typ Odoslané
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 10.06.2013 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 25.07.2013 Typ Odoslané
Plná moc 20.08.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.01.2019 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 18.01.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.03.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 09.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.11.2022 Typ Odoslané
POZ 73498
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.07.2003 PREMAC, spol. s r. o. Premac Bratislava, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.03.2019 LG Legal, s.r.o. BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku