Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 734-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200466 
(151)  Dátum zápisu  07.10.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  734-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.01.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové programy, nahrávky, nahrané videopásky, zvukové knihy, nahrané kazetové audiopásky, kompaktné disky, DVD disky, laserové disky, počítačové hry a CD-ROM-y, audio a videohry a príslušenstvo, cartridge, disky a kazety; ručné počítačové hry a príslušenstvo, interaktívne počítačové hry, elektronické učebné pomôcky, vzdelávacie (výchovné, náučné) hračky a hry na výučbu detí, bábky, interaktívne riadiace zariadenia, vybavenie k počítačovým hrám obsahujúce pamäťové zariadenia, elektronické výučbové hry.
16 - Knihy, noviny, časopisy, katalógy, vzdelávacie výučbové materiály, papier, papierové výrobky a tlačoviny, zápisníky, tabuľky na písanie a písacie podložky, diáre, pohľadnice a korešpondenčné lístky, plagáty, samolepiace lístky, papierový darčekový tovar a príslušenstvo, etikety, nálepky, písacie a kancelárske potreby, kancelárske zložky na spisy, kancelárske súpravy obsahujúce papier, obálky, pečiatky a zápisníky, gumy, adresáre a telefónne zápisníky, papierové obaly na knihy, školské plánovacie kalendáre, náčrtníky, ozdoby na ceruzky, záložky, papierové vrecúška, papierové klobúky a dekorácie na oslavy, pohľadnice so želaním, papierové rámy na obrazy, kartičky s obrázkami na vymieňanie, notesy, viazače, karisbloky, transparenty, šablóny.
41 - Služby súvisiace so zábavou a vzdelaním; publikovanie kníh, textov a časopisov; organizácia vzdelávacích súťaží; výroba zvukových nahrávok na vzdelávacie účely; séria televíznych programov a videoprogramy pre deti; produkcia programov, filmov a videa; služby knižných klubov dostupné školám, knižniciam a rodičom týkajúce sa rôznych oblastí; vedenie výstav a veľtrhov a/alebo konferencií propagujúcich pokrok a novú technológiu vo vývoji vzdelávacích materiálov a kníh; služby rozhlasovej a televíznej produkcie; služby spojené s nahrávaním zvuku; služby súvisiace s vystupovaním komikov a kabaretných umelcov pre deti; produkcia show. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HRÔZOSTRAŠNÁ HISTÓRIA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SCHOLASTIC INC; 555 Broadway, New York, NY 10012-3999; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  06.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 04/2011 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 734-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 734-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 06.03.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.03.2001 Typ Doručené
2a Plná moc 09.03.2001 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.03.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.03.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.02.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 21.03.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.10.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o opravu 31.10.2002 Typ Doručené
8 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 08.11.2002 Typ Interné listy
9 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2002 Typ Odoslané
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.02.2011 Typ Platba
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.02.2011 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.07.2020 Typ Doručené
POZ 734-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku