Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73376
(111)  Číslo ochrannej známky  176126 
(151)  Dátum zápisu  15.11.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.11.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73376 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.02.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Potrava pre domáce zvieratá a krmivo pre zvieratá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DOG CHOW 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S. A.; 1800 Vevey; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 2/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2003 8/2003 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2003 8/2003 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
 
POZ 73376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.01.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2002 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2002 600,00 SKK 14.08.2003 400,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.04.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73376
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Plná moc 27.11.1992 Typ Doručené
Spis Praha 27.11.1992 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.10.1993 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.03.1995 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 25.09.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.01.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
Plná moc 06.12.2002 Typ Doručené
Doklad o prevode 06.12.2002 Typ Doručené
Doklad o prevode 06.12.2002 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2002 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2002 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2003 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2003 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 11.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 05.05.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.05.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku 25.07.2003 Typ Odoslané
vnútrospisový list 08.08.2003 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.03.2012 Typ Doručené
Plná moc 23.03.2012 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 23.03.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.05.2012 Typ Platba
všeobecný referátnik 07.06.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 73376
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.06.2003 NESTLE PURINA PETCARE COMPANY Ralston Purina Company
2 Prevod majiteľa 04.06.2003 Société des Produits Nestlé S. A. NESTLE PURINA PETCARE COMPANY
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.06.2003 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.05.2012 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku