Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73374
(111)  Číslo ochrannej známky  173643 
(151)  Dátum zápisu  09.02.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73374 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Potrava pre domáce zvieratá a krmivo pre zvieratá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PUPPY CHOW 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S. A.; 1800 Vevey; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 5/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2003 8/2003 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2003 8/2003 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 73374
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.01.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2002 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2002 600,00 SKK 05.08.2003 400,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.04.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73374
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Plná moc 17.09.1993 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.10.1993 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 30.11.1994 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.01.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
Doklad o prevode 06.12.2002 Typ Doručené
Doklad o prevode 06.12.2002 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2002 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2002 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2003 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2003 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 11.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 05.05.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.05.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku 25.07.2003 Typ Odoslané
vnútrospisový list 01.08.2003 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.03.2012 Typ Doručené
Plná moc 23.03.2012 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 23.03.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.05.2012 Typ Platba
všeobecný referátnik 07.06.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 73374
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.06.2003 NESTLE PURINA PETCARE COMPANY Ralston Purina Company
2 Prevod majiteľa 04.06.2003 Société des Produits Nestlé S. A. NESTLE PURINA PETCARE COMPANY
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.06.2003 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.05.2012 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2022 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku