Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73341
(111)  Číslo ochrannej známky  174484 
(151)  Dátum zápisu  11.05.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73341 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.11.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.08.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Pletený tovar, pančuchy, pančuchové nohavice. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BODY TONERS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC; 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.08.1995 8/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2007 4/2007 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2020 2/2020 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 73341
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2007 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2019 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 08.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73341
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.02.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.03.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.04.1995 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.11.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.11.2002 Typ Platba
Plná moc 13.12.2002 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
Plná moc 17.01.2007 Typ Doručené
Doklad o prevode 17.01.2007 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.01.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.08.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2012 Typ Platba
Plná moc 10.09.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 06.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 06.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.12.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2019 Typ Doručené
Doklad o prechode 06.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.12.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2019 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.01.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 28.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2022 Typ Odoslané
POZ 73341
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.02.2007 HBI Branded Apparel Limited, Inc. Sara Lee Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.02.2007 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC HBI Branded Apparel Limited, Inc.
FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 09.01.2020 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku