Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73208
(111)  Číslo ochrannej známky  176604 
(151)  Dátum zápisu  28.02.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.11.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73208 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.11.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodca, kalendáre, ročenky, všetko na všetkých druhoch nosičov; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; priamy marketing, rozosielanie tlačiarenských výrobkov všetkých druhov vrátane tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; telematika (spojové služby); komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách; reklamná činnosť akéhokoľvek druhu.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodca, kalendáre, ročenky, všetko na všetkých druhoch nosičov; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; priamy marketing, rozosielanie tlačiarenských výrobkov všetkých druhov vrátane tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; telematika (spojové služby); komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách; reklamná činnosť akéhokoľvek druhu.
35 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodca, kalendáre, ročenky, všetko na všetkých druhoch nosičov; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; priamy marketing, rozosielanie tlačiarenských výrobkov všetkých druhov vrátane tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; telematika (spojové služby); komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách; reklamná činnosť akéhokoľvek druhu.
39 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodca, kalendáre, ročenky, všetko na všetkých druhoch nosičov; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; priamy marketing, rozosielanie tlačiarenských výrobkov všetkých druhov vrátane tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; telematika (spojové služby); komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách; reklamná činnosť akéhokoľvek druhu.
41 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodca, kalendáre, ročenky, všetko na všetkých druhoch nosičov; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; priamy marketing, rozosielanie tlačiarenských výrobkov všetkých druhov vrátane tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; telematika (spojové služby); komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách; reklamná činnosť akéhokoľvek druhu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZLATÉ LISTY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEDIATEL spol. s r.o.; Miletičova 21, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 6/1996 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 09.01.2003 1/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2003 12/2003 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.12.2003 12/2003 TC3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.05.2004 5/2004 QB3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.05.2004 5/2004 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 05.10.2004 10/2004 PE3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.10.2004 10/2004 PD3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 01.12.2005 12/2005 PD3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.03.2006 3/2006 PE3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.05.2006 5/2006 PD3M
13 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 05.12.2008 12/2008 PE3M
14 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 07.01.2009 1/2009 PE3M
15 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.01.2009 1/2009 PD3M
16 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 04.03.2011 3/2011 PE3M
17 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.03.2011 3/2011 PD3M
18 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.01.2013 1/2013 PE3M
19 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.06.2013 6/2013 PC3M
20 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 03.06.2013 6/2013 QC3M
21 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35924025 1 MEDIATEL, spol. s r. o.; Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava; SK nevýlučná 08.03.2004 neplatná
 
POZ 73208
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.01.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2002 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2003 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2003 200,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.02.2004 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.03.2004 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 07.07.2004 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 07.07.2004 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 23.09.2005 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 20.01.2006 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 20.01.2006 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 21.10.2008 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.11.2008 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.11.2008 500,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 02.12.2010 6,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.01.2011 16,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.01.2011 16,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 30.03.2012 15,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 27.09.2012 16,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 25.01.2013 266,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2013 27,00 EUR
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 08.03.2013 33,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73208
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.08.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.10.1995 Typ Doručené
Osvedčenie 25.10.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 30.11.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.01.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.01.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
Plná moc 09.09.2003 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.09.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.09.2003 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 09.09.2003 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.09.2003 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.09.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2003 Typ Odoslané
Licenčná zmluva 17.02.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 17.02.2004 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 02.03.2004 Typ Platba
Plná moc 23.03.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 23.03.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 23.03.2004 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.03.2004 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 29.03.2004 Typ Platba
Zmluva 31.03.2004 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2004 Typ Odoslané
Plná moc 31.05.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 31.05.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 31.05.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 31.05.2004 Typ Doručené
Doklad 31.05.2004 Typ Doručené
Plná moc 11.06.2004 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 17.06.2004 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 08.07.2004 Typ Platba
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 08.07.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 27.07.2004 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.07.2004 Typ Odoslané
Plná moc 23.09.2005 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 23.09.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 23.09.2005 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 29.09.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2005 Typ Odoslané
Plná moc 19.01.2006 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 19.01.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 19.01.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 19.01.2006 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.01.2006 Typ Platba
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.01.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.02.2006 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 16.02.2006 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.03.2006 Typ Doručené
Doklad 06.03.2006 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 17.03.2006 Typ Odoslané
Plná moc 25.09.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 25.09.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 25.09.2008 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 25.09.2008 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 22.10.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2008 Typ Odoslané
Plná moc 07.11.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 07.11.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 07.11.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zmluva 07.11.2008 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.11.2008 Typ Platba
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.11.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 24.11.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 06.12.2010 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 09.12.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 12.01.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.01.2011 Typ Doručené
Zmluva 12.01.2011 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 12.01.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 12.01.2011 Typ Doručené
Plná moc 12.01.2011 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.01.2011 Typ Platba
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.01.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.01.2011 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 26.10.2011 Typ Doručené
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 31.10.2011 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 24.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie 05.03.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 07.03.2012 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 02.04.2012 Typ Platba
druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 10.04.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 10.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 10.08.2012 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 10.08.2012 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 10.08.2012 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 28.09.2012 Typ Platba
všeobecný referátnik 08.11.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 17.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 27.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 28.01.2013 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 31.01.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.03.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 08.03.2013 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.03.2013 Typ Platba
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 11.03.2013 Typ Platba
Žiadosť o opravu 17.04.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2022 Typ Doručené
POZ 73208
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.10.2002 MEDIATEL, spol. s r. o. MEDIATEL, spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 26.09.2003 CBO Czech, s. r. o. MEDIATEL, spol. s r. o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.09.2003 MEDIATEL, spol. s r. o. CBO Czech, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 26.09.2003 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr. BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 06.11.2012 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
6 Prevod majiteľa 29.04.2013 MEDIATEL spol. s r.o. MEDIATEL, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku