Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 732-93
(111)  Číslo ochrannej známky  177135 
(151)  Dátum zápisu  24.10.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  732-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.05.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31, 36, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Poľnohospodárske produkty, osivá, sadivá vrátane upravených (chemicky a technicky) a vrátane biologického materiálu; sprostredkovateľská činnosť; skladovanie; chemická a technická úprava osív a sadív.
36 - Poľnohospodárske produkty, osivá, sadivá vrátane upravených (chemicky a technicky) a vrátane biologického materiálu; sprostredkovateľská činnosť; skladovanie; chemická a technická úprava osív a sadív.
39 - Poľnohospodárske produkty, osivá, sadivá vrátane upravených (chemicky a technicky) a vrátane biologického materiálu; sprostredkovateľská činnosť; skladovanie; chemická a technická úprava osív a sadív.
40 - Poľnohospodárske produkty, osivá, sadivá vrátane upravených (chemicky a technicky) a vrátane biologického materiálu; sprostredkovateľská činnosť; skladovanie; chemická a technická úprava osív a sadív. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02, 27.05.03, 27.05.12, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Iványi Vincent, Ing. - Agrisem; Drevená 766/1, 924 01 Galanta; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.1997 1/1997 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.05.2003 5/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
 
POZ 732-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.10.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.11.2012 149,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 732-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
výsledok rešerše Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
Plná moc 20.05.1993 Typ Doručené
Prihláška OZ 20.05.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 04.06.1993 Typ Platba
výsledok rešerše 08.11.1993 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.1996 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.09.1996 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.10.1996 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 23.10.1996 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.10.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.10.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.11.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 732-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.03.2003 Iványi Vincent, Ing. - Agrisem Iványi Vincent, Ing. - Agrisem
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku