Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73196
(111)  Číslo ochrannej známky  175879 
(151)  Dátum zápisu  03.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73196 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.11.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.12.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické hry, počítačové hry, počítačový softvér, hračky, hry, rôzne veci na hranie a digitálne hry.
28 - Elektronické hry, počítačové hry, počítačový softvér, hračky, hry, rôzne veci na hranie a digitálne hry. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MASTERMIND 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hasbro, Inc.; 1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2009 1/2009 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 6/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
POZ 73196
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.11.2002 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.09.2008 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2008 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.04.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 03.11.2022 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73196
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Plná moc 25.03.1994 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.03.1994 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.04.1994 Typ Platba
Doklad 25.06.1994 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 20.09.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o zmenu adresy 15.10.1999 Typ Doručené
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 14.03.2000 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 05.05.2000 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 19.11.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.11.2002 Typ Doručené
Plná moc 28.11.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.11.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 16.09.2008 Typ Doručené
Plná moc 16.09.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.09.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2008 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.09.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.04.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 27.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2022 Typ Odoslané
POZ 73196
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa INVICTA TOYS and GAMES LIMITED
1 Prevod majiteľa 18.11.2008 Hasbro, Inc. INVICTA TOYS & GAMES LIMITED
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.11.2008 Bušová Eva, JUDr., advokátka PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku