Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73158
(111)  Číslo ochrannej známky  177458 
(151)  Dátum zápisu  05.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.11.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73158 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.11.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, nápojové zmesi a prášky.
32 - Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, nápojové zmesi a prášky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VEXTA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S. A.; Vevey; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 5/1997 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2002 1/2002 PC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.01.2002 1/2002 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.04.2002 4/2002 PC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.04.2002 4/2002 QB3M
6 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
7 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35129562 1 Nestlé Slovensko s. r. o. nevýlučná 30.01.2002 platná
 
POZ 73158
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2001 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2001 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2001 600,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 20.12.2001 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.11.2002 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.11.2002 200,00 SKK 07.02.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.04.2012 132,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.05.2012 132,50 EUR 02.08.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73158
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Spis Praha 19.11.1992 Typ Doručené
Plná moc 26.04.1996 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.05.1996 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 03.02.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.05.1997 Typ Doručené
Plná moc 03.06.1997 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.07.1997 Typ Platba
p.na dodatok 11.07.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.02.1999 Typ Doručené
Plná moc 15.03.1999 Typ Doručené
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 10.09.1999 Typ Odoslané
Doklad 23.09.1999 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 29.10.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2000 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.10.2001 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.10.2001 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 16.10.2001 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2001 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2001 Typ Platba
Plná moc 29.10.2001 Typ Doručené
Urgencia 29.10.2001 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 31.10.2001 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 31.10.2001 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
Doklad o prevode 13.12.2001 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2001 Typ Doručené
Licenčná zmluva 20.12.2001 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 20.12.2001 Typ Doručené
Plná moc 27.12.2001 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.01.2002 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.01.2002 Typ Platba
Plná moc 08.01.2002 Typ Doručené
Urgencia 14.01.2002 Typ Doručené
pokyn na zápis licencie 29.01.2002 Typ Interné listy
pokyn na zápis prevodu 29.01.2002 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 01.02.2002 Typ Odoslané
Plná moc 28.10.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.10.2002 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.11.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 27.01.2003 Typ Odoslané
vnútrospisový list 05.02.2003 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.03.2012 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.05.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2012 Typ Platba
všeobecný referátnik 07.06.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 23.07.2012 Typ Odoslané
vnútrospisový list 31.07.2012 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 73158
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Čokoládovny, a. s.
1 Prevod majiteľa 06.11.2001 Nestlé Food s. r. o. Nestlé Čokoládovny, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.11.2001 Nestlé Česko s. r. o. Nestlé Food s. r. o.
3 Prevod majiteľa 30.01.2002 Société des Produits Nestlé S. A. Nestlé Česko s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.11.2002 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
5 Zápis alebo zmena zástupcu 14.05.2012 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku