Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73014
(111)  Číslo ochrannej známky  179002 
(151)  Dátum zápisu  19.12.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73014 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.11.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové programy.
16 - Príručky a manuály k počítačovým programom.
41 - Výchova a vzdelávanie v odbore programovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SAS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAS INSTITUTE, INC.; SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1997 9/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.1998 3/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2002 12/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 73014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.06.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 03.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Spis Praha Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.03.1993 Typ Doručené
Osvedčenie 06.05.1993 Typ Doručené
Plná moc 02.07.1993 Typ Doručené
výsledok rešerše 30.04.1997 Typ Interné listy
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.05.1997 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 16.05.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.01.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.06.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.06.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 22.01.2007 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.01.2007 Typ Doručené
Oznámenie 30.01.2007 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 13.02.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 03.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Typ Odoslané
POZ 73014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku