Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 72986
(111)  Číslo ochrannej známky  176946 
(151)  Dátum zápisu  08.05.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  72986 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.11.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.09.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Viacúčelové elastické tmely na spájanie nepórovitých materiálov, akrylické tmely, chemické výrobky slúžiace na spájanie a utesňovanie rozdielnych ma- teriálov.
02 - Viacúčelové elastické tmely na spájanie nepórovitých materiálov, akrylické tmely, chemické výrobky slúžiace na spájanie a utesňovanie rozdielnych ma- teriálov.
19 - Viacúčelové elastické tmely na spájanie nepórovitých materiálov, akrylické tmely, chemické výrobky slúžiace na spájanie a utesňovanie rozdielnych ma- teriálov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SIAK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rihacek s.r.o.; Stránského 421/11, 616 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária; Pluhová 78, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.1996 9/1996 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.09.2003 9/2003 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.09.2003 9/2003 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.09.2003 9/2003 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 11.09.2003 9/2003 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.07.2005 7/2005 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.04.2013 4/2013 PC3M
9 Obnovené ochranné známky 12.10.2022 19/2022 ND3M
 
POZ 72986
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2002 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.11.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2002 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2003 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2005 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.01.2013 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2013 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 14.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 72986
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.02.1996 Typ Odoslané
Plná moc 16.04.1996 Typ Doručené
Osvedčenie 26.04.1996 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.04.1996 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 06.05.1996 Typ Interné listy
Oznámenie o konkurze 29.11.2001 Typ Doručené
Plná moc 22.07.2002 Typ Doručené
Plná moc 22.07.2002 Typ Doručené
Doklad o prevode 22.07.2002 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.07.2002 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.07.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.07.2002 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 22.07.2002 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 22.07.2002 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2002 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.11.2002 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 21.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2003 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 16.05.2003 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.05.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.07.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.03.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.03.2005 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 04.04.2005 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2005 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 15.04.2005 Typ Odoslané
Plná moc 04.05.2005 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 31.05.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 16.11.2012 Typ Doručené
Plná moc 16.11.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 29.11.2012 Typ Doručené
Doklad o prevode 29.11.2012 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 21.12.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 21.12.2012 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.01.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.01.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.08.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 21.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 72986
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.06.2003 SIAK, spol. s r. o. SIAK spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 17.06.2003 IZOMEX, s. r. o. SIAK, spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 17.06.2003 P2R, s. r. o. IZOMEX, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 17.06.2003 Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Prevod majiteľa 11.05.2005 BALAK, a. s. P2R, s. r. o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 11.05.2005 Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
7 Prevod majiteľa 12.02.2013 Rihacek s.r.o. BALAK, a. s.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 12.02.2013 Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku