Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 72713
(111)  Číslo ochrannej známky  176710 
(151)  Dátum zápisu  25.03.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  72713 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.11.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Prívesy za motorové vozidlá, ťažné zariadenia prívesov za motorové vozidlá, súčasti a príslušenstvo prívesov za motorové vozidlá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.04.01, 18.03.23, 25.07.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SPORT JACHT Praha, s.r.o.; Záběhlická 1641/81, Záběhlice, 106 00 Praha 10; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 6/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 26.10.2022 20/2022 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 26.10.2022 20/2022 ND3M
 
POZ 72713
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.11.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.11.2012 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 27.09.2022 66,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 72713
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
Plná moc 09.03.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.10.1995 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.10.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.11.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.11.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 23.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.09.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 23.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 26.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2022 Typ Odoslané
POZ 72713
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 05.10.2022 SPORT JACHT Praha, s.r.o. SJP Praha, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.10.2022 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o. BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku