Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 72402
(111)  Číslo ochrannej známky  173073 
(151)  Dátum zápisu  06.12.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  72402 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.10.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 14, 16, 25, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - 14,16,25,35,41,42 - Vedecká a vydavateľská činnosť - vedecké kongresy, konferencie a ďalšie vedecké stretnutia s tuzemskou a zahraničnou účasťou usporadúvané UK; vydávanie odborných periodík, monografií, odborných referátov, skrípt; činnosť v oblasti výpočtovej techniky a informatiky - nákup a predaj softvéru, poradenská činnosť pre priemysel a obchod; propagácia a reklama - informačné publikácie o UK, pamätné medaily a pamätné listy, dokumentárne a športové akcie UK, výroba a predaj propagačných predmetov - papierové suveníry, kalendáre, tričká, kravaty, odznaky.
14 - Neuvedené
16 - Neuvedené
25 - Neuvedené
35 - Neuvedené
41 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita Karlova; Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 - Staré Město; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.03.1995 03/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2003 02/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 02/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 06/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.06.2017 06/2017 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 72402
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 72402
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 19.10.1992 Typ Doručené
2 Osvedčenie Typ Doručené
3 Spis Praha Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.03.1994 Typ Odoslané
5 Plná moc 16.05.1994 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.06.1994 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.06.1994 Typ Odoslané
8 F0021 Poplatok 13.07.1994 Typ Platba
9 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.08.1994 Typ Platba
10 pokyn na zverejnenie POZ 12.08.1994 Typ Interné listy
11 Rozhodnutie Typ Doručené
12 Osvedčenie Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.04.2002 Typ Doručené
13a Plná moc 12.04.2002 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2002 Typ Platba
15 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 02.10.2002 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2002 Typ Doručené
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2002 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
19 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 04.12.2002 Typ Doručené
20 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.12.2002 Typ Doručené
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.03.2012 Typ Platba
22 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.03.2012 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
24 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2017 Typ Platba
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2017 Typ Platba
26 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.01.2017 Typ Doručené
27 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.01.2017 Typ Doručené
28 Doplnenie materiálov 01.02.2017 Typ Doručené
28a Plná moc 01.02.2017 Typ Doručené
29 dodatok k osvedčeniu OZ 17.05.2017 Typ Odoslané
30 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2021 Typ Doručené
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.11.2021 Typ Platba
32 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 72402
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.11.2002 UNIVERZITA KARLOVA v Praze Univerzita Karlova
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.04.2017 Univerzita Karlova UNIVERZITA KARLOVA v Praze
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku