Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 724-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233340 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.05.2022 
(210)  Číslo prihlášky  724-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.05.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov; tlačoviny; reklamné, propagačné a informačné materiály zahrnuté do tejto triedy; etikety; obaly papierové, lepenkové a z plastov zahrnuté do tejto triedy; obaly a tašky z papiera a plastov.
29 - Potraviny a pochutiny na báze zemiakov upravené najmä vyprážaním, pražením, restovaním, grilovaním, či pečením; vyprážané zemiakové lupienky; vyprážané zemiakové krekery. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.03, 03.07.24, 05.07.10, 05.09.03, 05.13.25, 11.03.02, 11.03.20, 06.19.11, 07.03.01, 25.01.19, 26.02.05, 25.01.05, 27.05.24, 27.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Petr Hobža Snack a. s.; Za Drahou 1857, 696 62 Strážnice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 07/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2019 09/2019 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 724-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 724-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.05.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 03.05.2012 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 03.05.2012 Typ Doručené
2 Plná moc 07.05.2012 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.05.2012 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.05.2012 Typ Platba
5 výsledok rešerše 01.06.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.06.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.10.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis prevodu 03.05.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 03.05.2019 Typ Doručené
8b Doklad o prevode 03.05.2019 Typ Doručené
8c Plná moc 03.05.2019 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 03.06.2019 Typ Odoslané
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2019 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.06.2019 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 01.08.2019 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 01.08.2019 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2019 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.09.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.09.2021 Typ Platba
15a Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 724-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.08.2019 Petr Hobža Snack a. s. Hobža Petr
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.08.2019 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku