Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 723-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258349 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  723-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; zosilňovače zvuku; transformátory (elektrotechnika); magnetické pásky; spínače; konektory (elektrotechnika); fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); riadiace panely (elektrotechnika); termostaty; rádiá; indikátory množstva; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; optické prístroje a nástroje; počítače; závažia; merače tlaku (tlakomery); teplomery (nie na lekárske použitie); indikátory teploty; presné váhy; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; magnetické disky; integrované obvody; polovodiče; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektrické regulátory svetla; magnetické nosiče údajov; mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); tranzistory (elektronika); prehrávače kompaktných diskov; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); počítačový hardvér.
16 - Tlačoviny; hárky papiera; katalógy; zásuvky na spisy; kopírovacie zariadenia; kancelárske obálkovacie stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; tlačené publikácie; príručky; papiernický tovar; prospekty; ročenky; skrinky na spisy (kancelárske potreby).
35 - Reklama; prenájom kancelárskych strojov a zariadení.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; štúdie technických projektov; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); údržba počítačového softvéru; inštalácie počítačového softvéru; vývoj softvéru na softvérové publikácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.04.18, 26.04.24, 25.05.99, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.04, 25.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, červená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALTO Slovakia, spol. s r. o.; Sládkovičova 33, Svit 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ladislav Žuffa - Patentová a známková kancelária; Svätoplukova 2681/29, Poprad 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 723-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.04.2022 186,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 723-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 31.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 31.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.04.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovavného podania 08.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 13.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovavného podania 21.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 27.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 723-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku