Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 72242
(111)  Číslo ochrannej známky  174906 
(151)  Dátum zápisu  13.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.10.2012 
(210)  Číslo prihlášky  72242 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.10.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Poskytovanie služieb a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výmeny dát a informácií, t. j. prevádzkovanie informačných systémov na báze databánk.
42 - Poskytovanie služieb a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výmeny dát a informácií, t. j. prevádzkovanie informačných systémov na báze databánk. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.05.01, 26.05.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HBI Česká republika s.r.o.; Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 9/1995 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.04.2002 4/2002 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.05.2003 5/2003 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2013 2/2013 TC3M
 
POZ 72242
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2001 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.01.2002 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2002 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.12.2012 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2012 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 27.09.2022 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 72242
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod Typ Odoslané
Plná moc 16.06.1993 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.02.1995 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.03.1995 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 19.04.1995 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.08.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.06.1996 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.06.1996 Typ Platba
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 02.03.1998 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.03.1998 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.04.1998 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.06.1998 Typ Odoslané
pokyn na zápis prevodu 22.02.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 14.05.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.07.2001 Typ Doručené
vrátenie kolkových známok - vyžiadanie poplatku 22.11.2001 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.11.2001 Typ Platba
všeobecný referátnik 10.12.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2002 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.01.2002 Typ Platba
Plná moc 21.01.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2002 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 08.10.2002 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.10.2002 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.10.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.10.2002 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.10.2002 Typ Platba
Plná moc 07.02.2003 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 14.02.2003 Typ Interné listy
pokyn na obnovu zápisu 14.02.2003 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 22.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2012 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2012 Typ Platba
Výpoveď plnej moci 04.01.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 21.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 19.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 19.09.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 19.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
POZ 72242
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa EDB - DATASERVIS, spol. s r. o.
EDB - DATASERVIS, spol. s r. o.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.02.2002 Evropská databanka a. s. EDB - DATASERVIS, a. s.
Patentová a známková kancelária, Filípek Ján, Ing. J. Filípek & S. Koritšánsky, patentová a známková kancelária, Koritšánsky Svetozár, Ing.
2 Prevod majiteľa 20.02.2003 HOPPENSTEDT BONNIER INFORMATION s. r. o. Evropská databanka a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.02.2003 Patentová a známková kancelária, Filípek Ján, Ing. Patentová a známková kancelária, Filípek Ján, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.12.2012 HBI Česká republika s.r.o. HOPPENSTEDT BONNIER INFORMATION s. r. o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 15.01.2013 Patentová a známková kancelária, Filípek Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku