Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 721-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231352 
(151)  Dátum zápisu  13.01.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  721-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.10.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Gramofónové platne; hracie zariadenie fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; počítačový softvér; zvukové nahrávacie zariadenie; disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače.
16 - Nálepky, lepiace štítky; výšivkové vzory.
35 - Reklamné agentúry; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch.
41 - Prenájom dekorácií; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky (služby); prenájom divadelných dekorácií; divadelné predstavenia; drezúra zvierat; služby v oblasti estrád; filmová tvorba; fotografická reportáž; fotografovanie; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach zábavy; výchovno-zábavné klubové služby; koncertné siene, sály; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; nočné kluby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom videokamier; reportérske služby; strihanie videopások; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; televízna zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; výroba (tvorba) videofilmov; zábava, pobavenie.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; kaviarne; poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom prednáškových sál; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.02, 26.03.23, 26.03.04, 26.04.03, 26.04.22, 25.03.07, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tuček Rudolf; 8. marca 259/6, 962 61 Dobrá Niva; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.10.2011 10/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2012 03/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 721-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 721-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.04.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.04.2011 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.04.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2011 Typ Platba
3 Avízo o platbe 21.04.2011 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 17.08.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 17.08.2011 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.08.2011 Typ Doručené
6a Plná moc 10.08.2011 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 12.09.2011 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.01.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.08.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.03.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 07.04.2021 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 15.04.2021 Typ Odoslané
POZ 721-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.08.2011 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku