Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 72098
(111)  Číslo ochrannej známky  176013 
(151)  Dátum zápisu  23.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  72098 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.10.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.01.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Prídavky do stravy obsahujúce vitamíny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ACEROLA PLUS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S.A.; Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.; Vysoká 2/B, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2002 11/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2012 10/2012 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2012 10/2012 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.10.2012 10/2012 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 10.08.2022 15/2022 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 72098
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.09.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.05.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.05.2012 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.05.2012 26,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 20.06.2022 66,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 72098
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha 06.10.1992 Typ Doručené
Plná moc 19.05.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.06.1994 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 03.10.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.08.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 18.05.2012 Typ Doručené
Plná moc 18.05.2012 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.05.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2012 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.05.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 16.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 17.06.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 14.07.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 14.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.10.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
POZ 72098
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.08.2012 NBTY Inc. OMNI Vitamin and Nutrition Corp., spoločnosť zriadená podľa zákona štátu Delaware
2 Prevod majiteľa 06.08.2012 United States Nutrition, Inc. NBTY Inc.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.08.2012 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.07.2022 FAJNOR IP s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Prevod majiteľa 03.11.2022 Société des Produits Nestlé S.A. United States Nutrition, Inc.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 03.11.2022 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. FAJNOR IP s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku