Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 72061
(111)  Číslo ochrannej známky  176155 
(151)  Dátum zápisu  16.11.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  72061 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.10.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.02.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Chirurgické a lekárske prístroje a nástroje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  IVAC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Carefusion 303, Inc.; 3750 Torrey View Court, San Diego, California, CA 92130; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 2/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2002 11/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.10.2004 10/2004 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.10.2004 10/2004 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.04.2006 4/2006 TC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.05.2010 5/2010 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
8 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 72061
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.07.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2004 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2004 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.01.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 72061
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Spis Praha 02.10.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.05.1995 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.05.1995 Typ Doručené
F0001 Popl. za lehotu 28.05.1995 Typ Platba
Prevzatie zastúpenia 14.07.1995 Typ Doručené
Plná moc 26.07.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.08.1995 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 08.08.1995 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.02.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.1996 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.07.1996 Typ Platba
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 22.12.1997 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.04.1998 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.1998 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 18.05.1998 Typ Odoslané
pokyn na zápis prevodu 23.06.1999 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 23.06.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.07.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.07.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 08.04.2004 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2004 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2004 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.05.2004 Typ Odoslané
Plná moc 02.07.2004 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 13.01.2006 Typ Doručené
Plná moc 13.01.2006 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.01.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.01.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.01.2010 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2010 Typ Platba
Žiadosť o opravu 24.02.2010 Typ Doručené
Plná moc 24.02.2010 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.09.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2022 Typ Odoslané
POZ 72061
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa IVAC Medical Systems, Inc.
IVAC HOLDINGS, INC., spol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware
IVAC Corporation
1 Prevod majiteľa 22.07.2004 ALARIS Medical, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware ALARIS Medical Systems, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.07.2004 ALARIS Medical Systems, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware ALARIS Medical, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zápis alebo zmena zástupcu 22.07.2004 Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.02.2006 CARDINAL HEALTH 303, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware ALARIS Medical Systems, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.03.2010 Carefusion 303, Inc. CARDINAL HEALTH 303, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku