Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 720-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  235242 
(151)  Dátum zápisu  25.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  720-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Gramofónové platne; hracie zariadenie fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; počítačový softvér; zvukové nahrávacie zariadenie; disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače.
16 - Nálepky, lepiace štítky; výšivkové vzory.
35 - Reklamné agentúry; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch.
41 - Prenájom dekorácií; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky (služby); prenájom divadelných dekorácií; divadelné predstavenia; drezúra zvierat; služby v oblasti estrád; filmová tvorba; fotografická reportáž; fotografovanie; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach zábavy; výchovno-zábavné klubové služby; koncertné siene, sály; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; nočné kluby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom videokamier; reportérske služby; strihanie videopások; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; televízna zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; výroba (tvorba) videofilmov; zábava, pobavenie.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; kaviarne; poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom prednáškových sál; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.02, 26.03.23, 26.03.04, 26.04.03, 26.04.22, 26.04.24, 26.04.07, 27.05.24, 25.03.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, žltá, modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tuček Rudolf; 8. marca 259/6, 962 61 Dobrá Niva; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.09.2013 09/2013 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 720-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 720-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.04.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.04.2011 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.04.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2011 Typ Platba
3 Avízo o platbe 21.04.2011 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 24.06.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2011 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.08.2011 Typ Doručené
6a Plná moc 10.08.2011 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 12.09.2011 Typ Odoslané
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.12.2011 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.12.2011 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 22.12.2011 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.02.2012 Typ Doručené
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.04.2012 Typ Doručené
13 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.04.2012 Typ Odoslané
14 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.05.2012 Typ Platba
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.06.2012 Typ Doručené
16 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 02.07.2012 Typ Odoslané
17 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.07.2012 Typ Platba
18 Vyjadrenie k námietkam 25.07.2012 Typ Doručené
19 rozhodnutie o zamietnutí námietok 26.03.2013 Typ Odoslané
20 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 26.04.2013 Typ Doručené
21 Podanie rozkladu 29.04.2013 Typ Doručené
22 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 06.06.2013 Typ Odoslané
23 predkladacia správa k rozkladu 05.06.2013 Typ Interné listy
24 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.06.2013 Typ Interné listy
25 protokol o rokovaní komisie 24.06.2013 Typ Interné listy
26 protokol o hlasovaní komisie 24.06.2013 Typ Interné listy
27 rozhodnutie o rozklade 03.07.2013 Typ Odoslané
28 pokyn na zápis po zverejnení 25.07.2013 Typ Interné listy
29 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.07.2013 Typ Odoslané
30 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.08.2020 Typ Doručené
31 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.03.2021 Typ Doručené
32 vyžiadanie poplatku za obnovu 07.04.2021 Typ Odoslané
33 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Typ Platba
POZ 720-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.08.2011 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku