Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 718-93
(111)  Číslo ochrannej známky  177017 
(151)  Dátum zápisu  06.08.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  718-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.05.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske, zdravotnícke a dietetické, najmä multivitamínové a minerálne prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MATERNA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S. A.; 1800 Vevey; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ružička Csekes s. r. o.; Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.1996 11/1996 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2003 6/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 6/2003 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2003 8/2003 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.11.2013 11/2013 PC3M
 
POZ 718-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.03.2003 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.03.2003 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2003 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2003 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.02.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.02.2013 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.08.2013 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 718-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
výsledok rešerše Typ Interné listy
výsledok rešerše Typ Interné listy
Prihláška OZ 19.05.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 01.06.1993 Typ Platba
F0021 Poplatok 26.07.1993 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.1996 Typ Odoslané
Doklad 26.07.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 01.08.1996 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.03.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.03.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2003 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.03.2003 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.03.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 11.02.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.02.2013 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.02.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.02.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 28.06.2013 Typ Doručené
Plná moc 28.06.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 01.08.2013 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.08.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 718-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2003 American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2003 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.05.2003 Wyeth Holdings Corporation American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.03.2013 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Prevod majiteľa 09.09.2013 Société des Produits Nestlé S. A. Wyeth Holdings Corporation
6 Zápis alebo zmena zástupcu 09.09.2013 Ružička Csekes s. r. o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku