Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 717-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  717-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; marketing; prieskum trhu; obchodná administratíva; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely.
36 - Organizovanie financovania stavebných projektov; developerská činnosť v oblasti nehnuteľností; prenájom nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); realizácia stavieb; opravy stavieb; murárske práce; tesárske práce; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo, inštalatérstvo; montovanie lešení; pokrývačské práce; inštalácia okien a dverí; stavebné poradenstvo; stavebný dozor; stavebné informácie; prenájom stavebných strojov a zariadení.
42 - Projektovanie stavieb; vypracovanie stavebných výkresov; inžinierska činnosť; architektonické služby; architektonické poradenstvo; manažment architektonických projektov; navrhovanie interiérov; energetické audity; poradenstvo v oblasti úspory energie; technologické poradenstvo; počítačové programovacie služby; počítačové programovanie na spracovanie dát. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 07.01.24, 07.03.11, 26.07.15, 29.01.04, 27.05.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Domkov, s.r.o.; Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 717-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 717-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 10.03.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 10.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 10.03.2021 Typ Doručené
1d Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.03.2021 Typ Doručené
3 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 17.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 08.04.2021 Typ Interné listy
POZ 717-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku