Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 71645
(111)  Číslo ochrannej známky  177940 
(151)  Dátum zápisu  14.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.09.2012 
(210)  Číslo prihlášky  71645 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.09.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.06.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Prenájom a lízing automobilov.
39 - Prenájom a lízing automobilov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.04.18, 26.04.24, 26.05.04, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, žltá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dollar Rent A Car, Inc.; 8501 Williams Road, Estero, Florida 33928; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.06.1997 6/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2002 11/2002 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.07.2012 7/2012 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.07.2012 7/2012 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
 
POZ 71645
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.04.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.04.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2012 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2012 6,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 10.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 71645
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Spis Praha 10.09.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.08.1995 Typ Odoslané
Plná moc 02.11.1995 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.11.1995 Typ Doručené
Avízo o platbe 26.08.1996 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.01.1997 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 12.02.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.05.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.04.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.04.2002 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.04.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 02.05.2012 Typ Doručené
Plná moc 02.05.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.05.2012 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.05.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.05.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 21.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Typ Odoslané
POZ 71645
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Dollar Rent A Car Systems, Inc., spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu California
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.08.2002 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.05.2012 DTG Operations, Inc. Dollar Rent A Car Systems, Inc., spoločnosť existujúca podľa zákonov štátu Oklahoma
3 Prevod majiteľa 14.05.2012 Dollar Rent A Car, Inc. DTG Operations, Inc.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.05.2012 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 Dollar Rent A Car, Inc. Dollar Rent A Car, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku