Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 716-93
(111)  Číslo ochrannej známky  177066 
(151)  Dátum zápisu  13.09.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  716-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.05.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.12.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Osobné automobily, nákladné vozidlá, autobusy, dodávkové automobily, dopravné prostriedky pozemné, vzdušné alebo vodné; motory do pozemných vozidiel; vznášadlá (aeroglisseurs). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ACCENT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HYUNDAI MOTOR COMPANY; 140-2, Ke-Dong, Chongro-ku, Seoul; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.12.1996 12/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.08.2003 8/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
 
POZ 716-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.05.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.05.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 716-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
výsledok rešerše Typ Interné listy
výsledok rešerše Typ Interné listy
Plná moc 19.05.1993 Typ Doručené
Prihláška OZ 19.05.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 01.06.1993 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.1996 Typ Odoslané
Doklad 08.08.1996 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.08.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.09.1996 Typ Interné listy
Plná moc 09.05.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.05.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.05.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.04.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 716-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku