Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 71504
(111)  Číslo ochrannej známky  179680 
(151)  Dátum zápisu  12.02.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.09.2022 
(210)  Číslo prihlášky  71504 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.09.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Periodická a neperiodická tlač a tlačoviny.
35 - Inzertná a reklamná činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.18, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FPD Media, a.s.; Palisády 29/A, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Zliechovská ulica 341/55, Košeca 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  02.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.1997 11/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.1998 5/1998 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2002 8/2002 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.11.2002 11/2002 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.01.2005 1/2005 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.01.2005 1/2005 PC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.09.2012 9/2012 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 3/2019 PC3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2019 9/2019 PC3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.02.2020 2/2020 PD3M
12 Obnovené ochranné známky 12.10.2022 19/2022 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Poštová banka, a.s. 03.01.2020 platná
 
POZ 71504
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2002 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.07.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2004 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2004 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.09.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2019 15,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2019 15,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.12.2019 10,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 19.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 71504
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Spis Praha 02.09.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.05.1997 Typ Odoslané
Vyjadrenie označenia 20.06.1997 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 10.07.1997 Typ Doručené
výsledok rešerše 28.07.1997 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.07.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.02.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.11.2001 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 05.04.2002 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2002 Typ Platba
pokyn na zápis prevodu 22.05.2002 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 12.06.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.07.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.08.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Typ Odoslané
Plná moc 20.08.2004 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.08.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 20.08.2004 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2004 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 17.09.2004 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 23.09.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 29.10.2004 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.11.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.04.2012 Typ Doručené
Plná moc 27.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.05.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 03.05.2012 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 31.08.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.09.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 07.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 07.06.2019 Typ Doručené
Doklad o prechode 07.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 13.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2019 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.06.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 09.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 09.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.12.2019 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 12.12.2019 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 16.12.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.12.2019 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 19.12.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.12.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 03.01.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 02.09.2022 Typ Odoslané
POZ 71504
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.05.2002 VYDAVATEĽSTVO ČASOPISOV A NOVÍN, spol. s r. o. ČAS, a. s.
Markechová Jana, JUDr., Advokátska kancelária
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2004 VYDAVATEĽSTVO ČASOPISOV A NOVÍN, spol. s r. o. VYDAVATEĽSTVO ČASOPISOV A NOVÍN, spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 24.11.2004 EUROSKOP - RINGIER a. s. VYDAVATEĽSTVO ČASOPISOV A NOVÍN, spol. s r. o.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2012 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. EUROSKOP - RINGIER a. s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2012 Porubčan Róbert, Ing.
6 Prevod majiteľa 28.01.2019 Nový čas, a. s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 28.01.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
8 Prevod majiteľa 05.08.2019 FPD Media, a.s. Nový čas, a. s.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 05.08.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku