Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 713-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  713-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné).
44 - Lekárske rozbory na diagnostické a liečebné účely poskytované lekárskymi laboratóriami.
45 - Genealogický výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ANCESTREE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GHC GENETICS SK, s. r. o.; Ilkovičova 8, Bratislava-Karlova Ves 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.05.2022 9/2022 BA3M
 
POZ 713-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.04.2022 96,00 EUR
Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.08.2022 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 713-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 02.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 14.04.2022 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.08.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.08.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.08.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.08.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.08.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.08.2022 Typ Doručené
Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 10.08.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 10.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.08.2022 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 19.08.2022 Typ Odoslané
Informácia o WIN-WIN Track 19.08.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 31.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.09.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 12.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 713-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2022 BRICHTA & PARTNERS s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku