Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 713-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  248686 
(151)  Dátum zápisu  14.12.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  713-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Minerálne vody (nápoje), nealkoholické nápoje; ovocné džúsy, nealkoholické ovocné nektáre; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické zeleninové nektáre; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.24, 25.03.03, 26.04.06, 26.13.25, 27.05.10, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PEPSICO CZ s.r.o.; Kolbenova 50/510, 190 00 Praha 9; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava 42; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2018 09/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2019 02/2019 FG3M
 
POZ 713-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 713-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.04.2018 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 03.04.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.04.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.04.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.06.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.07.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 25.07.2018 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 27.07.2018 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2018 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.01.2019 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 22.10.2019 Typ Doručené
9a Licenčná zmluva 22.10.2019 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis prechodu 07.11.2019 Typ Doručené
10a Doklad o prechode 07.11.2019 Typ Doručené
10b Doklad o prechode 07.11.2019 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 15.11.2019 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku 18.11.2019 Typ Odoslané
POZ 713-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku