Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 71203
(111)  Číslo ochrannej známky  178359 
(151)  Dátum zápisu  19.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.08.2012 
(210)  Číslo prihlášky  71203 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.08.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Výpestky okrasných rastlín.
37 - Biotechnické rekultivácie, rekonštrukcie historických biologických objektov.
42 - Krajinné plánovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.02, 26.03.22, 26.03.24, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s.r.o.; Poľná 6, 903 01 Senec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Zliechovská ulica 341/55, Košeca 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.08.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 8/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 2/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.11.2002 11/2002 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.07.2013 7/2013 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.07.2013 7/2013 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 7/2013 ND3M
 
POZ 71203
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2002 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.04.2013 7,00 EUR 16.07.2013 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2013 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2013 27,00 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 29.04.2013 266,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 71203
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 19.02.1992 Typ Interné listy
Spis Praha 28.08.1992 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.02.1996 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.02.1996 Typ Odoslané
Doklad 04.03.1996 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.05.1996 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.05.1996 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 19.02.1997 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.10.2001 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 19.08.2002 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.09.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.02.2013 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.02.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 28.02.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 02.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 11.04.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 11.04.2013 Typ Odoslané
Oznámenie 24.04.2013 Typ Doručené
Oznámenie 24.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 24.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.04.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.04.2013 Typ Odoslané
Plná moc 29.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 29.04.2013 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 29.04.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.05.2013 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.05.2013 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.05.2013 Typ Platba
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 02.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 28.06.2013 Typ Odoslané
vnútrospisový list 09.07.2013 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 30.08.2022 Typ Odoslané
POZ 71203
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Kohner Vilem, Ing.
Lampert Miloš, Dr.
Kočiová Milina, Ing.
1 Prevod majiteľa 23.05.2013 ARBOR R, s.r.o. ARBOR R, v. o. s.
2 Prevod majiteľa 23.05.2013 ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s.r.o. ARBOR R, s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 23.05.2013 Porubčan Róbert, Ing. Schubert Stanislav, JUDr., CSc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku