Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 712-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232620 
(151)  Dátum zápisu  20.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  712-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie hotelov; obchodný manažment a podnikové poradenstvo.
36 - Prenájom bytov; vedenie nájomných domov; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; správcovstvo.
41 - Prenájom dekorácií; výchovno-zábavné klubové služby; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava).
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.19, 26.03.04, 24.09.03, 26.15.15, 06.01.04, 17.02.02, 27.05.22, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.; Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 712-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 712-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.04.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.04.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 24.06.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2011 Typ Interné listy
5 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.12.2011 Typ Platba
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.12.2011 Typ Doručené
7 výzva na doplnenie podania námietok 16.12.2011 Typ Odoslané
8 Plná moc 20.12.2011 Typ Doručené
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 09.01.2012 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 09.03.2012 Typ Doručené
11 rozhodnutie o zamietnutí námietok 17.04.2012 Typ Odoslané
12 pokyn na zápis po zverejnení 13.06.2012 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.08.2020 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 01.04.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 01.04.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.04.2021 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 712-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.04.2021 Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku