Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 711-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231275 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  711-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie hotelov; obchodný manažment a podnikové poradenstvo.
36 - Prenájom bytov; vedenie nájomných domov; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; správcovstvo.
41 - Prenájom dekorácií; výchovno-zábavné klubové služby; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava).
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.14, 03.01.25, 03.01.20, 01.15.19, 26.03.04, 17.02.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.; Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 711-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 711-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.04.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.04.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 24.06.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.08.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 01.04.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 01.04.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.04.2021 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 711-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.04.2021 Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku