Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 71022
(111)  Číslo ochrannej známky  176964 
(151)  Dátum zápisu  24.06.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.08.2012 
(210)  Číslo prihlášky  71022 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.08.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.09.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané na riadenie lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a elektrické, ktoré nie sú začlenené do iných tried; prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietacích prístrojov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane píšťaliek (signalizačných); prístroje a nástroje určené na kontrolné účely, prístroje a nástroje na záchranné a učebné účely; automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierkovacích strojov, hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto triedy; elektrotechnické a elektronické prístroje zahrnuté v triede 9, rádioprijímače do automobilov vrátane tých, ktoré obsahujú kazetové pulty a CD-prehrávače; kazetové reprodukčné prístroje, prístroje na prehrávanie CD-platní; príslušenstvá automobilových rádiových prijímačov, najmä antény, reproduktory, interferenčné odrušovacie prístroje, rádiové tieniace prístroje, zvukovo-nosné kazety, kompaktné disky a montážne sústavy; elektrotechnické a výstražné prístroje, pokiaľ sú zahrnuté v triede 9, letecká elektronika vrátane rádiofónov, rádiovej navigácie, rádiového smerovania, radarov, naliehavých záchranných signalizačných prístrojov a zariadení, dorozumievacích palubných systémov a systémov na spojenie zeme s pilotom pomocou signálov; realizovanie opráv a údržby elektrotechnických a elektronických výrobkov, ako sú automobilové rádiové zariadenia, rádiové telefóny, vykurovacie zariadenia do sedadiel motorových vozidiel, špeciálne signalizačné prístroje a pod., elektrické a elektronické časti motorových vozidiel a do motorových vozidiel; realizovanie opráv a údržby rádiových telefónov a rádiových navigačných prístrojov pre lietadlá a leteckú elektroniku, ako sú elektronické prístroje, ktoré zabezpečujú službu nezvestným osobám a záchrannú službu, rádiové vybavenie pre naliehavé záchranné volanie, palubné spojovacie systémy a stacionárne alebo prenosné pozemné rádiové stanice.
37 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané na riadenie lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a elektrické, ktoré nie sú začlenené do iných tried; prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietacích prístrojov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane píšťaliek (signalizačných); prístroje a nástroje určené na kontrolné účely, prístroje a nástroje na záchranné a učebné účely; automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierkovacích strojov, hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto triedy; elektrotechnické a elektronické prístroje zahrnuté v triede 9, rádioprijímače do automobilov vrátane tých, ktoré obsahujú kazetové pulty a CD-prehrávače; kazetové reprodukčné prístroje, prístroje na prehrávanie CD-platní; príslušenstvá automobilových rádiových prijímačov, najmä antény, reproduktory, interferenčné odrušovacie prístroje, rádiové tieniace prístroje, zvukovo-nosné kazety, kompaktné disky a montážne sústavy; elektrotechnické a výstražné prístroje, pokiaľ sú zahrnuté v triede 9, letecká elektronika vrátane rádiofónov, rádiovej navigácie, rádiového smerovania, radarov, naliehavých záchranných signalizačných prístrojov a zariadení, dorozumievacích palubných systémov a systémov na spojenie zeme s pilotom pomocou signálov; realizovanie opráv a údržby elektrotechnických a elektronických výrobkov, ako sú automobilové rádiové zariadenia, rádiové telefóny, vykurovacie zariadenia do sedadiel motorových vozidiel, špeciálne signalizačné prístroje a pod., elektrické a elektronické časti motorových vozidiel a do motorových vozidiel; realizovanie opráv a údržby rádiových telefónov a rádiových navigačných prístrojov pre lietadlá a leteckú elektroniku, ako sú elektronické prístroje, ktoré zabezpečujú službu nezvestným osobám a záchrannú službu, rádiové vybavenie pre naliehavé záchranné volanie, palubné spojovacie systémy a stacionárne alebo prenosné pozemné rádiové stanice. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BECKER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Harman Becker Automotive Systems (Becker Division) GmbH; Becker-Göring-Strasse 16, D-76307 Karlsbad; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  20.08.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.08.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.1996 9/1996 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.10.2002 10/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 08.10.2002 10/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 71022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.01.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.01.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.07.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 71022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Doklad Typ Doručené
Spis Praha 02.11.1992 Typ Doručené
Plná moc 12.07.1993 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.04.1994 Typ Doručené
Plná moc 25.10.1994 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.10.1994 Typ Doručené
F0021 Poplatok 18.11.1994 Typ Platba
Osvedčenie 05.06.1995 Typ Doručené
Žiadosť o informáciu 11.06.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 20.06.1996 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.01.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.01.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.07.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.07.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 25.10.2012 Typ Odoslané
Plná moc 17.12.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.12.2021 Typ Doručené
POZ 71022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.07.2002 Harman Becker Automotive Systems (Becker Division) GmbH Becker GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku