Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 710-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  710-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.03.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; obchodné sprostredkovanie služieb; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17, 01.01.03, 01.01.99, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Program spol. s r.o.; Brnianska 10, 911 05 Trenčín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2018 09/2018 BA3M
 
POZ 710-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 710-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.03.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 29.03.2018 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 29.03.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.04.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.04.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.07.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 06.08.2018 Typ Doručené
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.11.2018 Typ Doručené
8a Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.11.2018 Typ Doručené
8b Sprievodný list 30.11.2018 Typ Doručené
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.12.2018 Typ Doručené
9a Plná moc 03.12.2018 Typ Doručené
9b Výpis z obchodného registra 03.12.2018 Typ Doručené
9c Príloha inde neuvedená 03.12.2018 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 17.12.2018 Typ Odoslané
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 19.12.2018 Typ Platba
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 04.01.2019 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.03.2019 Typ Doručené
14 Vyjadrenie k námietkam 08.03.2019 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
14c Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
14d Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
14e Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
14f Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
14g Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
14h Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
14i Sprievodný list 08.03.2019 Typ Doručené
15 Vyjadrenie k námietkam 15.03.2019 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 15.03.2019 Typ Doručené
16 Výzva na preukázanie používania staršej OZ 22.03.2019 Typ Odoslané
17 Oznámenie inde neuvedené 25.07.2019 Typ Doručené
17a Sprievodný list 25.07.2019 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
17c Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
17d Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
17e Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
17f Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
17g Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
18 Oznámenie inde neuvedené 26.07.2019 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 26.07.2019 Typ Doručené
19 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 07.08.2019 Typ Odoslané
20 Oznámenie inde neuvedené 14.10.2019 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
20d Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
20e Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
20f Plná moc 14.10.2019 Typ Doručené
21 Doplnenie materiálov 18.10.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 18.10.2019 Typ Doručené
22 všeobecný referátnik 24.10.2019 Typ Odoslané
23 všeobecný referátnik 07.11.2019 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 29.11.2019 Typ Doručené
24a Sprievodný list 29.11.2019 Typ Doručené
24b Príloha inde neuvedená 29.11.2019 Typ Doručené
25 všeobecný referátnik 13.01.2020 Typ Odoslané
26 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 25.05.2020 Typ Odoslané
POZ 710-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 10.01.2020 Mrenica Jaroslav, Ing., Patentová, známková a oceňovacia kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku