Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70892
(111)  Číslo ochrannej známky  174916 
(151)  Dátum zápisu  13.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.08.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70892 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.08.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Softvér, tvorba softvéru, databáz, počítačových sietí a informačných systémov; inžinierská činnosť v oblasti softéru a počítačových sietí.
42 - Softvér, tvorba softvéru, databáz, počítačových sietí a informačných systémov; inžinierská činnosť v oblasti softéru a počítačových sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ANeT - Advanced Network Technology, s. r. o.; Šumavská 35, 658 56 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.08.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 9/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2002 11/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
 
POZ 70892
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.04.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.08.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 07.06.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70892
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
osvedčenie Typ Odoslané
Spis Praha 14.08.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.02.1995 Typ Odoslané
Plná moc 18.04.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.05.1995 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 17.05.1995 Typ Interné listy
Doklad o podniku/podnikateľovi 06.06.1995 Typ Doručené
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 29.03.1996 Typ Odoslané
Plná moc 11.08.1998 Typ Doručené
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 07.09.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o zmenu adresy 13.10.1998 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 26.10.1998 Typ Odoslané
pokyn na zápis prevodu 05.11.1998 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 05.11.1998 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 08.02.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 26.04.1999 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.08.1999 Typ Doručené
p.na dodatok 12.08.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 12.08.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.01.2002 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 22.03.2002 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 11.04.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 15.04.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.08.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.08.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 06.09.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 04.01.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 21.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 06.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 13.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2022 Typ Doručené
POZ 70892
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa ANeT spol. s r.o.
Advanced Network Technology, s. r .o.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.04.2002 Patentová a známková kancelária, Filípek Ján, Ing. J. Filípek & S. Koritšánsky, patentová a známková kancelária, Koritšánsky Svetozár, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.01.2013 Patentová a známková kancelária, Filípek Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku