Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 708-93
(111)  Číslo ochrannej známky  176649 
(151)  Dátum zápisu  06.03.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  708-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.05.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítače. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SMART 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SMART COMPUTER spol. s r. o.; J. C. Hronského 11, 960 01 Zvolen; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 6/1996 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2003 8/2003 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2003 8/2003 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.08.2003 8/2003 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
 
POZ 708-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 17.01.2000 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.04.2003 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2003 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.05.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.04.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 708-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra Typ Platba
výsledok rešerše Typ Interné listy
výsledok rešerše Typ Interné listy
Prihláška OZ 19.05.1993 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 19.05.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 07.06.1993 Typ Platba
Doklad o podniku/podnikateľovi 17.05.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 28.02.1996 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o vystavenie druhopisu 10.01.2000 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 11.01.2000 Typ Odoslané
druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 14.02.2000 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2003 Typ Platba
Doklad o prevode 08.04.2003 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2003 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.04.2003 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 12.05.2003 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2003 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.05.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 09.04.2013 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 708-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.05.2003 Martinická Jana, Ing. - SMART IMPEX Martinická Jana, Ing. - SMART IMPEX
2 Prevod majiteľa 29.05.2003 SMART COMPUTER spol. s r. o. Martinická Jana, Ing. - SMART IMPEX
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku