Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70710
(111)  Číslo ochrannej známky  174241 
(151)  Dátum zápisu  25.04.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.08.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70710 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.08.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.07.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Majonéza a výrobky z majonézy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MAJOLENKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Conopco, Inc.; 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.08.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.07.1995 07/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 08.10.2002 10/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2002 12/2002 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.05.2012 05/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 05/2012 ND3M
 
POZ 70710
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70710
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 05.08.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.12.1994 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.12.1994 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.01.1995 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 24.01.1995 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.05.1999 Typ Doručené
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
9 Žiadosť o informáciu 28.05.1999 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.06.1999 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
12 Plná moc 28.06.1999 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 25.08.1999 Typ Odoslané
14 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 02.10.1999 Typ Odoslané
15 všeobecný referátnik 02.10.1999 Typ Odoslané
16 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 15.11.1999 Typ Interné listy
17 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.12.1999 Typ Doručené
18 Žiadosť o zastavenie konania 27.01.2000 Typ Doručené
19 Oznámenie 16.02.2000 Typ Doručené
20 rozhodnutie o zastavení konania (§ 9 zákona č. 145/1995 Zb.) 23.05.2000 Typ Odoslané
21 dodatok k osvedčeniu OZ 18.07.2000 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.05.2001 Typ Doručené
23 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.05.2001 Typ Platba
24 odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu zápisu zástupcu OZ 09.07.2001 Typ Odoslané
25 Oznámenie 18.07.2001 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 24.07.2001 Typ Odoslané
27 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.02.2002 Typ Doručené
28 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.02.2002 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2002 Typ Odoslané
30 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2002 Typ Doručené
31 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2002 Typ Platba
32 Plná moc 04.10.2002 Typ Doručené
33 pokyn na zápis prevodu 07.10.2002 Typ Interné listy
34 dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Typ Odoslané
35 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2012 Typ Doručené
36 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.01.2012 Typ Doručené
37 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.01.2012 Typ Platba
38 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.01.2012 Typ Platba
39 dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Typ Odoslané
40 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.11.2021 Typ Doručené
40a Príloha inde neuvedená 24.11.2021 Typ Doručené
40b Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
40c Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
41 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.11.2021 Typ Doručené
41a Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
41b Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
42 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.11.2021 Typ Platba
POZ 70710
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa CPC International Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.07.2001 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
2 Prevod majiteľa 11.10.2002 Conopco, Inc. Bestfoods, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2002 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.03.2012 Conopco, Inc. Conopco, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku