Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70600
(111)  Číslo ochrannej známky  178277 
(151)  Dátum zápisu  23.10.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70600 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.07.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.07.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.01.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Služby propagačné, najmä vonkajšia reklama, reklama na dopravných prostriedkoch, na vývesných tabuliach, na stĺpoch elektrického vedenia, každý iný spôsob reklamy určený na von; obhospodarovanie plagátových plôch, plagátových stĺpov; zriaďovanie trvalých reklamných plôch; propagácia prostredníctvom svetelných reklám; obhospodarovanie plagátových plôch v čakárňach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.04, 26.11.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUROPLAKAT, spol. s r. o.; Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.07.1997 7/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.01.1998 1/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 70600
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 04.02.2003 6 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.08.2011 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70600
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Spis Praha 30.07.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o zmenu adresy 29.11.1996 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.01.1997 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.02.1997 Typ Doručené
výsledok rešerše 14.02.1997 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.03.1997 Typ Interné listy
Vyjadrenie označenia 17.04.1997 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.11.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote -FAX 30.01.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 31.01.2003 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 06.02.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2011 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.08.2011 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2011 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.08.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
POZ 70600
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa EUROPLAKAT, spol. s r.o.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2011 EUROPLAKAT, spol. s r. o. EUROPLAKAT, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku