Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70510
(111)  Číslo ochrannej známky  176224 
(151)  Dátum zápisu  23.11.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70510 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.07.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.02.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Farby; laky; fermeže; konzervačné nátery na drevo; základné nátery; antikorózne prípravky; živicové nátery; odstraňovače farieb; baktericídne a fungicídne farby; riedidlá farieb; mastixové farby; spojivá do farieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DIAMANT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DAW SE; Roßdörfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 2/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 03.12.2002 12/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 9/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2012 12/2012 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.04.2014 4/2014 PC3M
 
POZ 70510
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.07.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.07.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.07.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.11.2013 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.11.2013 20,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.06.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70510
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Doklad 24.07.1992 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.07.1995 Typ Odoslané
Osvedčenie 04.09.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 02.11.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.07.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.07.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.07.2012 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.07.2012 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 27.07.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 11.12.2012 Typ Doručené
oprava dodatku k osvedčeniu 07.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2013 Typ Doručené
Doklad 06.11.2013 Typ Doručené
Plná moc 06.11.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2013 Typ Platba
Žiadosť o opravu 21.11.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 14.06.2022 Typ Odoslané
POZ 70510
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.10.2012 Deutsche Amphibolin - Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG Deutsche Amphibolin - Werke von Robert Murjahn GmbH & Co. KG
2 Prevod majiteľa 28.02.2014 DAW SE Deutsche Amphibolin - Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.02.2014 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku