Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70494
(111)  Číslo ochrannej známky  175491 
(151)  Dátum zápisu  18.08.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70494 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.11.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Drahé kovy a ich zliatiny; predmety z drahých kovov, ich zliatin alebo z plátovaných (dublovaných) kovov; bižutéria z plastov a plastických hmôt; drahé kamene; hodiny a chronometrické zariadenia vrátane špeciálnych puzdier; umelecké predmety z bronzu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  THE POLO/LAUREN COMPANY, L. P.; 650 Madison Avenue, New York, New York 10022; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.11.1995 11/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 08.10.2002 10/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
 
POZ 70494
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70494
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 23.07.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.12.1994 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 31.01.1995 Typ Doručené
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.02.1995 Typ Doručené
5 Plná moc 14.02.1995 Typ Doručené
6 F0001 Popl. za lehotu 13.02.1995 Typ Platba
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.04.1995 Typ Doručené
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.04.1995 Typ Platba
9 Žiadosť o zmenu adresy 08.05.1995 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.05.1995 Typ Odoslané
11 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.05.1995 Typ Platba
12 Doklad 14.06.1995 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie POZ 20.07.1995 Typ Interné listy
14 Osvedčenie Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.06.2002 Typ Doručené
15a Plná moc 13.06.2002 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.06.2002 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2002 Typ Odoslané
18 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 13.11.2006 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 21.11.2006 Typ Odoslané
20 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 29.11.2006 Typ Platba
21 sprievodný list k výpisu z registra OZ 01.12.2006 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.04.2008 Typ Doručené
22a Plná moc 24.04.2008 Typ Doručené
23 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.04.2008 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2008 Typ Odoslané
25 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.06.2012 Typ Doručené
25a Plná moc 13.06.2012 Typ Doručené
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.06.2012 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
28 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.11.2021 Typ Doručené
POZ 70494
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.06.2008 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar Komerčno-právna a patentová kancelária, HASPEL Ladislav, JUDr., CSc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku