Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70472
(111)  Číslo ochrannej známky  174349 
(151)  Dátum zápisu  02.05.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70472 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.07.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Výrobok na umývanie silne znečistenej pokožky, iné mydlárske výrobky a detergenty. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RUTO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOLMAN A TOLMAN s. r. o.; Roztoky 137, 270 23 Křivoklát; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.07.1995 07/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 08.10.2002 10/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.05.2004 05/2004 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 05/2012 ND3M
 
POZ 70472
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70472
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.06.1994 Typ Doručené
2 Plná moc 08.06.1994 Typ Doručené
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.06.1994 Typ Platba
4 Spis Praha 23.07.1992 Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.02.1995 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.07.2002 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.07.2002 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2004 Typ Doručené
10a Plná moc 05.02.2004 Typ Doručené
10b Doklad o prevode 05.02.2004 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.02.2004 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 24.03.2004 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.02.2012 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.02.2012 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.11.2021 Typ Doručené
POZ 70472
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.02.2004 TOLMAN A TOLMAN s. r. o. Bratři Tolmanové, mydlářské výrobky, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.02.2004 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku