Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70441
(111)  Číslo ochrannej známky  178757 
(151)  Dátum zápisu  17.12.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70441 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.07.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Meracie prístroje všetkých druhov na meranie všetkých veličín, prístroje na kontrolné účely, zapisovacie a registračné prístroje, elektrické a elektronické prístroje a zariadenia na automatizáciu prevádzky a riadenia, ukazovatele stavu hladiny, fyzikálne prístroje, prístroje na spracovanie informácií, detektory, totalizátory, signálne a poplašné zariadenia, počítače, hardvér, zaznamenané programy počítačov, softvér.
11 - Elektrické výbojky a žiarivky na osvetlenie a reklamu, osvetľovacie prístroje a zariadenia, žiariace rúrky, žiarovky, zariadenia na zavesenie a upevnenie elektrických výbojok a žiariviek.
35 - Propagačná a reklamná činnosť, poradenská činnosť v oblasti obchodu a pri vedení podniku, sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom a službami.
37 - Inštalácia, realizácia, kompletizovanie, údržba, opravy a servis v oblasti uvedených tovarov v triede 9 a 11.
42 - Vývoj, projektovanie, odborné poradenstvo, odborné znalecké posudky, prenájom meracích prístrojov a zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  METRODAT Bratislava 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  METRODAT s.r.o.; Beblavého 8, 811 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1997 09/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.1998 03/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 08.10.2002 10/2002 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2012 12/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
 
POZ 70441
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70441
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 22.07.1992 Typ Doručené
2 Žiadosť o informáciu 27.01.1997 Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.04.1997 Typ Odoslané
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.04.1997 Typ Doručené
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.05.1997 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 26.05.1997 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 27.05.1997 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.01.1998 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.07.2002 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.07.2002 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
12 Výpoveď plnej moci 24.10.2005 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 27.10.2005 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.07.2012 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 17.07.2012 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2012 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.07.2012 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 31.07.2012 Typ Odoslané
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.08.2012 Typ Platba
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.08.2012 Typ Platba
21 Oznámenie 28.08.2012 Typ Doručené
21a Plná moc 28.08.2012 Typ Doručené
22 všeobecný referátnik 05.09.2012 Typ Odoslané
23 Plná moc 03.09.2012 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 70441
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2005 Patentová a známková kancelária, Obertáš Július, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2012 METRODAT s.r.o. METRODAT, spol. s r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.10.2012 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku