Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70418
(111)  Číslo ochrannej známky  175420 
(151)  Dátum zápisu  16.08.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70418 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.07.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.11.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 03, 07, 09, 11, 12, 21, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (3,7,9,11,12,21,35,37,42) Čistiace prostriedky; dezinfekčné a dezodorizačné prístroje na vzduch, prístroje na čistenie a osviežovanie vzduchu, zariadenia na ochladzovanie vzduchu, zariadenia na úpravu vzduchu, zariadenia na filtráciu vzduchu, vetracie digestory, sterilizátory vzduchu, sušiče a ohrievače vzduchu, klimatizačné zariadenia; zariadenia na odsávanie prachu pre priemysel, odprašovacia inštalácia pre priemysel, umývacie automaty, distribučné a dávkovacie zariadenia a prístroje; laboratórne zariadenie; stroje na čistenie vzduchu, čistiace stroje, mechanické zametacie stroje; poľnohospodárske stroje, kombajny, žacie stroje, sekačky, mechanizačné stroje pre semenárstvo a šľachtiteľstvo, zavlažovacie stroje; baliace stroje, dávkovacie stroje na baliaci papier, rozdeľovače baliaceho papiera, plniace stroje na tuhý a sypký materiál; stroje na spracovávanie plechov; stroje na obrábanie okopanín, nože do žacích strojov, vysávače, penové čističe kobercov do hotelov a na priemyselné čistenie, umývacie automaty, elektrické leštičky parkiet, elektrické odprašovače; dávkovače, plniče, laboratórne prístroje, vlhkomery, váhy, meradlá a meracie prístroje do laboratórií; manipulačné vozíky; nekovové hadice k vysávačom; čistiace prístroje, leštičky na parkety; služby obchodné a pomocné pre obchod, obchodno-informačná kancelária, služby pre priemysel, marketing, predvádzanie výrobkov v odbore čistiacej, baliacej a poľnohospodárskej techniky; čistenie budov, hotelov a prevádzok; úprava výrobkov, prenájom potrieb pre poľnohospodárske prevádzky, inžinierske práce, výskum v odbore čistiacej, obalovej a poľnohospodárskej techniky.
03 - Neuvedené
07 - Neuvedené
09 - Neuvedené
11 - Neuvedené
12 - Neuvedené
21 - Neuvedené
35 - Neuvedené
37 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.03, 27.05.21 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Straka Otakar; Podunajská 24, 821 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.11.1995 11/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 08.10.2002 10/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 08.10.2002 10/2002 ND3M
4 Zmeny v zozname tovarov a služieb 03.09.2012 09/2012 XD3M
5 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.04.2015 04/2015 PC3M
 
POZ 70418
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70418
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 21.07.1992 Typ Doručené
2 pokyn na zverejnenie POZ 26.07.1995 Typ Interné listy
3 Osvedčenie Typ Doručené
4a Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2002 Typ Doručené
4b Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.06.2002 Typ Doručené
4c Doklad o podniku/podnikateľovi 05.06.2002 Typ Doručené
5 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2002 Typ Platba
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.06.2002 Typ Platba
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2002 Typ Doručené
8 dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2002 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.05.2006 Typ Doručené
9a Plná moc 19.05.2006 Typ Doručené
10 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.05.2006 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.06.2012 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.07.2012 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.12.2014 Typ Doručené
16 Doplnenie materiálov 08.12.2014 Typ Doručené
16a Plná moc 08.12.2014 Typ Doručené
16b Doklad o prevode 08.12.2014 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku 26.01.2015 Typ Odoslané
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2015 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2015 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 01.02.2021 Typ Doručené
20a Plná moc 01.02.2021 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 01.03.2021 Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.11.2021 Typ Doručené
POZ 70418
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.07.2002 INGOTTO, spol. s r. o. INGOTTO, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 30.05.2006 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Patentová a známková kancelária, Obertáš Július, Ing.
3 Prevod majiteľa 26.02.2015 Straka Otakar INGOTTO, spol. s r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2015 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 01.03.2021 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku