Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70409
(111)  Číslo ochrannej známky  177859 
(151)  Dátum zápisu  27.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70409 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.07.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Biologické preparáty na báze mikroorganizmov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chr. Hansen A/S; Boge Allé 10-12, DK-2970 Horsholm; DK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta 15E , 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 05/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 10.09.2002 09/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2010 05/2010 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 02/2013 ND3M
 
POZ 70409
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70409
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.07.1993 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.07.1996 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.07.1996 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.09.1996 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.09.1996 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.10.1996 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 10.12.1996 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.02.1997 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
12 Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.02.1997 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie POZ 27.02.1997 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Typ Odoslané
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.03.1997 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
17 pokyn na zápis prevodu 02.07.1998 Typ Interné listy
18 dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.1998 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.02.2002 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.03.2002 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 24.07.2002 Typ Odoslané
22 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.01.2010 Typ Doručené
22a Plná moc 05.01.2010 Typ Doručené
22b Doklad o prevode 05.01.2010 Typ Doručené
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.01.2010 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2010 Typ Odoslané
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.09.2012 Typ Platba
26 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 12.09.2012 Typ Doručené
27 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.10.2012 Typ Odoslané
28 Plná moc 26.10.2012 Typ Doručené
29 40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 07.11.2012 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
31 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.11.2021 Typ Doručené
POZ 70409
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa MEDIPHARM, s.r.o.
MEDIPHARM CZ, s.r.o.
1 Prevod majiteľa 23.03.2010 Chr. Hansen A/S MEDIPHARM AB
2 Zápis alebo zmena zástupcu 23.03.2010 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku