Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 704-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  704-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné hudobné súbory; elektronické partitúry (sťahovateľné); nosiče zvukových a zvukovo obrazových nahrávok; audiovizuálne kompaktné disky; pásky na záznam zvuku; videopásky; kazety na záznam zvuku; videokazety; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov.
16 - Knihy; časopisy (periodiká); tlačené zborníky; katalógy; tlačené notoviny.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení zameraných na prezentáciu umeleckých výstupov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; hudobné skladateľské služby; hudobná tvorba; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh so zameraním na oblasť umenia a vedy; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; prenájom alebo požičiavanie nahraných nosičov dát s hudobným obsahom.
42 - Vedecký výskum v oblasti umenia a umenovedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 07.11.10, 02.09.18, 22.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o.; Botanická 354/2, Banská Štiavnica 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 704-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.04.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 704-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 30.03.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.06.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 15.06.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 704-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku